બ્રેકઅપ કરતાં નોકરી છૂટવાની પીડા વધુ ઘાતક હોય છે

સામાન્ય રીતે એવું કહેવાતું હોય છે કે યુવાનોને બ્રેક અપની પારાવાર પીડા થાય છે. તેના દર્દમાંથી બહાર અાવતા તેને ખાસા મહિનાઅો લાગે છે. બ્રેક અપ થાય ત્યારે વ્યક્તિની જિંદગી જીવવા જેવી રહેતી નથી. પરંતુ અા પીડા નોકરી છૂટવાની પીડા સામે કાંઈજ નથી. બ્રિટનના સંશોધકોનું કહેવું છે કે જ્યારે પણ વ્યક્તિની નોકરી છૂટી જાય છે તે પીડા ખૂબ જ ઊંડી હોય છે. એકવાર જે વ્યક્તિને એમ્પ્લોયર દ્વારા ખૂબ જ ખરાબ ભાષામાં ધમકાવીને કાઢી મૂકવામાં અાવે છે તે વ્યક્તિની માનસિક હેલ્થ સેલ્ફ એસ્ટિમ અને અાત્મસન્માનમાં ઘટાડો થાય છે.

You might also like