સુરત જીલ્લામાં 1100 જેટલા માનસીક દિવ્યાંગો માટે સ્પેશિયલ ઓલમ્પિક યોજાઈ

You might also like