કેટલીક સુગંધ તમને તમારો ભૂતકાળ યાદ કરાવી દે છે

પહેલા વરસાદમાં ભીંજાતી માટીની ખૂશ્બુ હોય કે નવા માટલામાં ભરેલા પાણીની સોડમ હોય એ મગજમાં કેટલીક યાદો ક્રિએટ કરે છે. બાળપણમાં રૂટિન કરતાં જુદાં પ્રકારની સુગંધનો અનુભવ થયો હોય તો એ વખતની ઘટના તમને ખૂબ તીવ્રપણે યાદ રહે છે અને ફરીથી એવી ગંધ મળે ત્યારે એ ઘટનાની યાદો તાજી થઈ જાય છે.

જર્મનીની રુહ યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે ભૂતકાળને યાદ કરવામાં એની સાથે સંકળાયેલી ફ્રેગ્રન્સ પણ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. એ માટે મગજનો પ્રીફોર્મ કોર્ટેકસ નામનો ભાગ સંકળાયેલો છે. આ મગજ સુગંધ અને સોડમની િડક્શનરી જેવું છે. આ ડિક્શકરીમાં જે તે સોડમ સાથે સંકળાયેલી યાદો સરળતાથી રીકોલ થઈ શકે છે.

You might also like