યુવતીનું અપહરણ કર્યા બાદ મુંડન કરીને ખેંચ્યાં વાળ, કાન અને અંગુઠો કાપીને ફેંકી દીધી રસ્તા પર

You might also like