ગુજરાતનાં જાહેર ક્ષેત્રનાં એકમોમાં દમદાર રિટર્ન

અમદાવાદ: રાજ્યનાં જાહેર ક્ષેત્રનાં એકમોમાં પાછલા એક વર્ષમાં દમદાર રિટર્ન જોવા મળ્યું છે. ખાસ કરીને ફર્ટિલાઇઝર સેક્ટરની ગુજરાતન નર્મદાવેલી ફર્ટિલાઇઝર કંપનીના શેરમાં ૨૭૫ ટકાનું રિટર્ન મળ્યું છે, જ્યારે ગુજરાત આલ્કલીઝ કંપનીના શેરમાં ૧૧૯ ટકાનું રિટર્ન છૂટ્યું છે. મોટા ભાગના પીએસયુમાં સેન્સેક્સ કરતાં ઊંચું રિટર્ન મળ્યું છે.

ગુજરાતના જાહેર ક્ષેત્રનાં એકમો
૧૧.૧૧.૨૦૧૬      ગઈ કાલનો          ટકાવારીમાં
બંધ ભાવ                   ઉછાળો
જીએનએફસી                    ૭૫.૧૦            ૨૮૨.૧૦             + ૨૭૫.૬૩
જીએસએફસી                    ૬૯.૬૫            ૯૨.૦૫               + ૩૨.૧૬
જીએમડીસી                      ૭૫.૮૫            ૧૦૫.૯૫             + ૩૯.૬૮
જીએસીએલ                      ૧૬૬.૦૦          ૩૬૪.૯૫            + ૧૧૯.૮૪
જીઆઈપીસીએલ               ૭૫.૨૫            ૯૩.૪૫               + ૨૪.૧૮
જીએસપીસી                      ૧૨૫.૫૦          ૧૬૬.૧૦             + ૩૨.૩૫
ગુજરાત ગેસ                     ૫૧૬.૭૫          ૫૮૧.૨૫             + ૧૨.૪૮

You might also like