મહામૃત્યુંજયનો અનેરો મહિમા

કોઇ માણસ મરતો હોય તે વખતે તેનાં સગાં સંબંધીઓ ભાડૂતી બ્રાહ્મણ પાસે જપ કરાવે છે કે જેથી કરીને તેનું મૃત્યુ બંધ રહે અથવા તો થોડા સમય માટે મુલતવી રહે. આ માન્યતા ખોટી છે. દેહ તો નક્કી થયેલા સમયે છોડવો જ પડે. પરંતુ શરીર છોડતાં પહેલાં ભયંકર રોગોનો ભોગ બનીને અસહ્ય શારીરિક યાતનાઓ વેઠીને રોતાં રોતાં શરીર છોડવુ ના પડે તેટલા માટે માણસે પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન દરરોજ પોતાની જાતે મૃત્યુંજય જાપ કરવા જોઇએ અને સંયમી જીવન જીવવું જોઇએ.
મૃત્યુંજયના જપમાં એવી પ્રાર્થના નથી આવતી કે મારું મૃત્યુ બંધ રાખો અને જીવનને લંબાવી આપો અગર તો થોડા વખત માટે મૃત્યુ મુલતવી રાખો. મૃત્યુંજયના જપમાં ભગવાન શંકર, જે મૃત્યુના દેવ ગણાય છે તેમને નીચે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે-
H ત્ર્યંબકં યજામહે સુગંધીમ્ પુષ્ટિમ્ વર્ધનમ્‌ । ઉર્વારુકમ્ ઇવ બંધનાત્ મૃત્યોઃ મુક્ષીય મા અમૃતાત્ ।।
હે ત્ર્યંબકેશ્વર ભગવાન શંકર! અમે તમારું યજન પૂજન કરીએ છીએ (યજામહે) આપ અમારા જીવનમાં સુગંધી અને ષુષ્ટિનું વર્ધન કરો – વધારો કરો, એટલે કે અમારી જીવનની સુવાસ વધે અને તે પુષ્ટ-પરિપક્વ થાય અને તે વૃદ્ધિ પામે (વૃદ્ધ થાય-ઘરડું નહીં) તેવું કરો અને પછી ઉર્વારુકમ્ ઇવ એટલે કે તરબૂચની માફક અમને મૃત્યુનાં બંધનમાંથી મુક્ત કરો (મુક્ષીય).
તરબૂચ તેના વજનની અપેક્ષાએ અત્યંત નાજુક પાતળા બારિક વેલા ઉપર પાકે છે. માનવજીવન પણ એક અત્યંત નાજુક બારિક વેલા જેવું અગર તો કાચા સૂતરના તાંતણા જેવું છે. તરબૂચ જ્યારે બિલકુલ પરિપક્વ થઇ જાય છે અને અંદરથી પૂરેપૂરું પાકીને લાલચોળ અને સુગંધીદાર થઇ જાય ત્યારે તેનો વેલો તેને અનાયાસે કુદરતી રીતે જ તેના ડીંટામાંથી છૂટું કરી દે છે. તરબૂચ કાચું હોય ત્યાં સુધી તે વેલાને ડિંટાથી વળગી રહે છે, જે તેના જીવનની પરિપક્વતા, પુષ્ટિ અને સુવાસનો સ્ત્રોત છે. તરબૂચના વજનની અપેક્ષાએ તે વેલો એટલો બધો બારિક અને નાજુક હોય છે. કે કાચું તરબૂચ તોડવા જતાં વેલો પણ તૂટી જાય અને નષ્ટ પણ થઇ જાય.
તરબૂચ જ્યારે ખરેખર પરિપક્વ થઇ જાય ત્યારે તેનો ઉપરનો છોતરાંનો લીલો રંગ બદલાતો નથી તેથી તરબૂચ પાકી ગયું છે કે નહીં તેની આપણને બહારથી ખબર પડતી નથી. પરંતુ જ્યારે તેનો વેલો તેને કુદરતી રીતે જ ડીંટામાંથી છોડી દે ત્યારે જ આપણે જાણી શકીએ કે તરબૂચ બરાબર પરિપક્વ, પુષ્ટ અને સુવાસિત-સુગંધીદાર લાલચોળ થઇ ગયું છે. તેવી જ રીતે સંયમપૂર્વક જીવીને જ્યારે આપણું જીવન ખરેખર સુવાસિત અને પરિપક્વ-પુષ્ટ એટલે કે વૃદ્ધ (ઘરડું નહીં) થાય ત્યારે કુદરતી રીતે જ કાંઇ પણ શારીરિક કષ્ટ ભોગવ્યા વગર મૃત્યુંજય ભગવાન કાળદેવ મૃત્યુના પાશમાંથી શરીરને છોડાવી દેશે. આ મૃત્યુંજયના જપનો ભાવ છે. જેવી રીતે પરિપક્વ સુવાસિત થયેલું તરબૂચ લતા બંધથી આપોઆપ છૂટી જાય છે તે પ્રમાણે હું મૃત્યુપાશમાંથી મુક્ત થઇ જાઉં. જેવી રીતે તરબૂચનો વેલો પોતાનાં ફળને સ્વયં તેને બંધનમાંથી મુક્ત કરી દે છે તેવી જ રીતે ભગવાન શંકર સ્વયં તેને બંધનમાંથી મુક્ત કરી દે છે તેવી જ રીતે ભગવાન શંકર સ્વયં પોતાના ભક્તોને મૃત્યુપાશમાંથી-બંધનમાંથી મુક્ત કરવાવાળા અને અમૃતત્વ આપવાવાળા છે.•

You might also like