બંગાળની ખાડીમાં લો-પ્રેસર,વરસાદી છાંટા સાથે રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો

 

You might also like