ધોરણ 8, 10, 12 અને ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો માટે પડી છે Vacancy, જલ્દી કરો Apply

ચેન્નાઇ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસની જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. જે ઉમેદવાર અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે આ અંગેની જાણકારી મેળવી લે.

કુલ જગ્યા : 142
યોગ્યતા : ઉમેદવાર કોઇપણ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી ધોરણ 8, 10, 12, આઇટીઆઇ સર્ટિફિકેટ કોર્સ, બીકોમમાં ગ્રેજ્યુએશન કરેલ હોવો જોઇએ

ઉંમર : 18 થી 24 વર્ષ

કેવી રીતે કરાશે પસંદગી : ઉમેદવારની પસંદગી સંબંધિત આઇટીઆઇ, કલાસ અને ડિગ્રીમાં મળેલ અંકોના આધાર પર

અંતિમ તારીખ : 12 ઓગસ્ટ 2018

અરજી કરવા મટે ફી : કોઇ ફી નથી

કેવી રીતે કરશો અરજી : ઇચ્છુક ઉમેદવાર આધિકારીક વેબસાઇટ www.cpcl.co.in પર જઇ અરજી કરી શકે છે.

You might also like