કેવી રીતે જાણશો નવું ધર શુભ રહેશે કે અશુભ

નવું ઘર લેતાં પહેલાં એક વખત તેની પર નજર મારી લેવી જોઇએ કે નવું ઘર તમારા માટે શુભ રહેશે કે અશુભ તે તમારા માટે કેટલુ ઉન્નતિકારક રહેશે. જેના માટે ઘરની આવક અને નુકશાનની તુલના કરવામાં આવે છે.

આવકની ગણના – ઘરનું ક્ષેત્રફળ કાઢો. આ ક્ષેત્રફળને 8 વડે ભાગી દો. જે સંખ્યા બાકી રહે તેને આવક સમજવી જોઇએ. જો બાકી રહેલી સંખ્યા 1.3.5,7 છે તો ઘર તમારા માટે સુખ સમૃદ્ધિ લાવશે પરંતુ જો 0,2,4,6,8 આવે તો ઘર અશુભ કે ધનની હાનિ કરનાર હોઇ શકે છે. આવામાં ઘરના બિલ્ટ અપ એરિયામાં પરિવર્તન કરીને શુભ આવકને સ્થાપિત કરી શકાય છે.

નુકશાનની ગણના- ઘરના ક્ષેત્રફળને 8 વડે ગુણ્યા બાદ 27 વડે ભાગો. આ સંખ્યા ઘરનું ગૃહ નક્ષત્ર બતાવશે, આ સંખ્યાને 8 વડે ભાગી દિધા બાદ બાકી રહેલી સંખ્યા વ્યય કહેવાશે, જો આવકની સંખ્યા વ્યયની સંખ્યા કરતાં વધારે છે તો શુભ માનવામાં આવે છે જો આવક અને વ્યય સરખા હોય કે આવક કરતાં ઓછી હોય તો તે ઘર ક્યારેય પણ તમારી ઉન્નતિ નહીં થવા દે. આવા ઘરનાં પરિવર્તન કરવું ખૂબ જ જરૃરી છે.

ઉદાહણર તરીકે એક ઘરનું ક્ષેત્રફળ 997 વર્ગફૂટ છે. આની આવકની ગણના નીચે મુજબ કરી શકાય 997 ભાગ્યા 8 શેષ 7, 7 વિષય આયમ જે શુભ છે.

વ્યયની ગણતરી ક્ષેત્રફળ -997 વર્ગફૂટ
997 ગુણ્યા 8 – 7976, 7976 ભાગ્યા 27 શેષ -11
આહીં આવક-વ્યયને જોઇએ તો વ્યય આવક કરતાં વધારે છે તેથી ઘર ધન અને સમૃદ્ધિદાયક નહીં રહે. ઘર બનાવાતા પહેલાં આ બધી વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જરૃરી છે. જેથી કરીને નવું ઘર તમારા ઘરમાં અને જીવનમાં ખુશીઓ લાવી શકે.

You might also like