નૂડલ્સ ખાવાની ચોપસ્ટિક નાકના રસ્તે દિમાગમાં 7 ઈંચ અંદર સુધી ઘુસી ગઈ…

એક બાળક હતુ. ઉમ્ર લગભગ 2 વર્ષની હશે. તેની સાથે એક દુર્ઘટના થઈ ગઈ. તે બાળકના દિમાગમાં એક ચોપસ્ટિક ઘુસી ગઈ. આ બધુ થયુ ચીનના વુહાનમાં. આ અકસ્માત બાદ તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં ભરતી કરવો પડ્યો હતો. આપણી ત્યા ફોર્ક કે કાંટાનો ઉપયોગ નૂડલ્સ વગેરે ખાવા માટે કરીએ છીએ, હકીકતમાં તે બધુ વસ્તુઓ ખાવા માટેનુ સાધન ચોપસ્ટિક જ હોય છે. લાકડીના બે લાંબી સ્ટિક હોય છે. તેમની વચ્ચે ખાવાનુ પકડીને ખવાય છે. તે જ સાચો તરીકો છે.

હુઆંગ નામના આ નાના બાળકને તેના પિતા રૂમમાં બેસાડીને બીજા રૂમમાં કઈક કામથી જતા રહ્યા હતા. બાળક બેઠા-બેઠા રમી રહ્યો હતો. ખબર નહી ક્યાથી તેના હાથમાં ચોપસ્ટિક આવી ગઈ. રમકડુ સમજીને બાળક તેની સાથે રમવા લાગ્યો. થોડાક જ સમયમાં બાજુ વાળા રૂમથી બુમો સંભળાઈ. પિતા દોડતા-દોડતા પહોંચ્યા, ત્યારે જોયુ કે બાળક ચોરસ્ટિકથી લોહીલુહાણ થયેલો પડ્યો છે. તાત્કાલિક ધોરણે તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો. વાસ્તવમાં થયુ એવુ હતુ કે તે ચોપસ્ટિક બાળકના દિમાગમાં ઘુસી ગઈ હતી. તે પણ 7 ઈંચ અંદર. બાળકને રમતા-રમતા ખબર જ ના પડી કે તે ચોપસ્ટિક ક્યારે તેના નાકમાં ઘુસી ગઈ. અને જ્યારે વધારે હલણ-ચલણ કરતા કે બહાર કાઢવાના પ્રયત્ન કરતા તે હજુ અંદર ઉતરતી જતી હતી.

આવામાં હુઆંગને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો. સીટી સ્કેન કરવા બાદ ખબર પડી કે ચોપસ્ટિક દિમાગમાં 7 ઈંચ અંદર સુધી ઉતરી ગઈ છે. તેના પછી તેનુ 4 કલાક લાંબુ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યુ. ડૉક્ટરોએ જણાવ્યુ કે તેના દિમાગમાં કોઈ ફણ જરૂરી બાગ ઉપર ઈજા નથી પહોંચી. પરંતુ ઈન્જરી ખુબ જ થઈ છે. પરંતુ તે કારણથી બાળકનો જીવ ઉપર કોઈ ખતરો નથી. સારવારના થોડાક જ દિવસોમાં તે બાળક ઉભરીને નોર્મલ થઈ જશે.

You might also like