૨૦૧૫માં મેટલ સ્ટોક ધોવાયાઃ કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ સ્ટોક અપ

અમદાવાદ: કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૫ પૂરું થવાની તૈયારીમાં છે ત્યારે વર્ષ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં ૬.૯૪ ટકાનો ઘટાડો નોંધાતો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે બીએસઇ મેટલ ઇન્ડેક્સમાં ૩૨.૮૮ ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. તો બીજી બાજુ કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ ઇન્ડેક્સમાં ૨૫.૬૧ ટકાનો સુધારો જોવાયો હતો. વર્ષના અંતે લાર્જકેપ ઇન્ડેક્સમાં ૫.૯૩ ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, જ્યારે બીએસઇ મિડકેપ અને સ્મોલકેપ ઇન્ડેક્સમાં અનુક્રમે ૫.૬૧ અને ૪.૮૩ ટકાનો સુધારો થયો હતો.

૨૦૧૫માં વિવિધ ઈન્ડેક્સમાં જોવાયેલી વધ-ઘટ
ઈન્ડેક્સ                                ૩૧.૧૨.૨૦૧૪             ૨૨.૧૨.૨૦૧૫        ટકાવારીમાં
વધ-ઘટ
સેન્સેક્સ                                 ૨૭,૪૯૯                   ૨૫,૫૯૦              – ૬.૯૪
લાર્જકેપ ઈન્ડેક્સ                       ૩,૨૦૪                     ૩,૦૧૪                – ૫.૯૩
મિડકેપ ઈન્ડેક્સ                     ૧૦,૩૭૨                    ૧૦,૯૫૪              + ૫.૬૧
સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ                   ૧૧,૦૮૭                   ૧૧,૬૨૩                + ૪.૮૩
ઓટો ઈન્ડેક્સ                           ૧૮,૬૩૦                   ૧૮,૧૮૨               – ૨.૪૦
બેન્ક ઈન્ડેક્સ                            ૨૧,૪૫૮                   ૧૯,૧૨૭              – ૧૦.૮૬
કેપિટલ ગુડ્સ ઈન્ડેક્સ              ૧૫,૪૪૨                   ૧૪,૦૦૬             – ૯.૨૯
કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ                     ૯,૬૭૩                   ૧૨,૧૫૧             + ૨૫.૬૧
ફાઈનાન્સ ઈન્ડેક્સ                       ૪,૦૫૭                    ૩,૭૪૩              – ૭.૭૩
હેલ્થકેર ઈન્ડેક્સ                           ૧૪,૬૯૨                  ૧૬,૪૮૮             + ૧૨.૨૨
આઈટી ઈન્ડેક્સ                            ૧૦,૫૮૩                 ૧૦,૯૨૪              + ૩.૨૨
મેટલ ઈન્ડેક્સ                               ૧૦,૭૫૨                 ૭,૨૧૬                – ૩૨.૮૮
ઓઈલ એન્ડ ગેસ ઈન્ડેક્સ              ૯,૮૯૫                  ૯,૨૯૫               – ૬.૦૬
પાવર ઈન્ડેક્સ                                 ૨,૦૯૨                   ૧,૮૮૬              – ૯.૮૪
રિયલ્ટી ઈન્ડેક્સ                              ૧,૫૫૫                    ૧,૩૧૯            – ૧૫.૧૭

You might also like