સ્પોર્ટ્સ ક્વોટામાં રમતવીરોની ભરતી

પશ્ચિમ-મધ્ય રેલવે : ભોપાલ જગ્યાનું નામ : સ્પોર્ટ્સ ક્વોટામાં રમતવીરોની ભરતી જગ્યાની સંખ્યા- 05 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ : 27-2-2015 નોર્થ ફંડ રેલવે : માલીર્ગાવ (ગુવાહાટી)જગ્યાનું નામ  : સ્પોર્ટ્સ ક્વોટામાં રમતવીરોની ભરતી જગ્યાની સંખ્યા  : 12 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 27-02-1015 વેબસાઇટ : www.nrf.railnet

You might also like