જીઇએમઆઇમાં સીધી ભરતી

ગુજરાત પર્યાવરણ પ્રબંધ સંસ્થાન (ગેમી)પોસ્ટ- સિનીયર વૈજ્ઞાનિક મદદનીશપગાર- 13700 + ગ્રેડ રૂ. 4400 જગ્યાઓ- 9 ઉંમર- 30 થી વધારે નહીં 9-2-2015 થી 25-02-2015 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે પોસ્ટ – ક્લાર્ક કમ ટાઇપીસ્ટ પગાર- 7800 + ગ્રેડ રૂ. 1900 જગ્યા- 9 ઉંમર- 30થી વધારે નહીં 9-2-2015 થી 25-02-2015 સુધી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે

You might also like