સાઉદી અરબને પ્રાપ્ત થયો ક્યારેય ન ખતમ થનાર ઉર્જા ભંડાર

તેલ ઉત્પાદનમાં બાદશાહત મેળવ્યા બાદ હવે સાઉદી અરબની નજર કંઇક એવાં સંશાધનો પર છે કે જેનાં બાદ તેલ ક્યારેય ખતમ થવાની ચિંતા નહીં રહે. હકીકતમાં સાઉદીની અર્થવ્યવસ્થા તેલ પર નિર્ભર છે.

પરંતુ હવે માત્ર આનાં પર જ નિર્ભર નહીં રહેવું પડ%

You might also like